Sık sorular

İslamcılık

İslamcılık, İslam dinine dair herhangi bir yorumun yalnızca Allah ile kişisel ilişkiyi tanımlamadığı, fakat her konuda toplumsal ve ulusal bir düzen sistemini de belirlediği bir kavramı betimlemektedir. Bu yorumlar birbiriyle çelişkili olabilir ve böylece ortak içeriklerin açık bir uyumu olmaksızın heterojen bir hareketi oluşturur.

"Selefilik" kavramı

"Selefilik" kavramı, Müslümanların ilk üç nesline ait Arapça tanımdan türemiştir. Bu "dürüst atalar", yani "Selef-i Salihin" birçok Müslüman için Muhammed peygambere yakınlıklarından dolayı örnek alınan kimselerdir. "Selefilik" kavramı, çoğunlukçu İslam'ın dışında aşırı siyasallaşmış belirli bir ortamı tanımlamak için, Müslümanların çoğunluğu tarafından olumlu algılanan bir kavramı kendine mal etmesi nedeniyle bir sorun oluşturmaktadır. Bu kavram hem bilimde, hem de medyalardaki söylemlerde kullanılagelse de, uzun vadede ona bir alternatif bulunmalıdır. Ayrıca salt Selefilere bağıntıdan dolayı kesin ideolojik içerikler de türetilememekte ve bu durum, özellikle Selefilerle bir bağıntı kuruyor olsalar da, modern çağ ile bütünleşmek için onda bir fırsat gören hareketlerde belirgin biçimde görülmektedir. 

Selefilik

Müslümanların ilk nesillerine ilintinin gösterdiğinin aksine, modern çağda Selefilik, Vahabi öğretiyle İslamcılığın politik eylemciliğinin kombinasyonundan gelişen sıkı bir tasfiyeci reform hareketini tanımlamaktadır.

Bu kaynaşmadan uluslar arası alanda heterojen hareketler doğmuştur. Almanya'da böyle bir hareketin büyümesi neredeyse yeni bin yılın dönümünden beri daha fazla gözlemlenmektedir.

Almanya'daki Selefi ortamları esasen belirleyen özellikler, detaylı olarak işlenmiş ortak bir teolojik temelden ziyade, kendini tek gerçek Müslüman olarak gören anlayış, buna eşlik ederek diğer geleneksel İslamî akımları reddetme, bir giyim kodu veya davranış tarzları şeklinde ilk Müslüman nesillerle yüzeysel bir özdeşleşme, Almanya'ya ve yerli gençlerin yaşam alemlerine doğrudan ilişkin kamusal misyonerlik faaliyetleri ve ayrıca Kur'an ve Sünnet ışığında seçmeli içeriklerin kelimesi kelimesine yorumundan meydana gelen mutlak bir gerçeklik iddiasıdır.

Selefi sunumlarının cazibesi

Selefi sunumlarının cazibesi, ilk etapta dinsel sunumlarla değil de, gençlere yaşam alemlerinde hitap edebilmelerinden oluşmaktadır. 
Çoğunlukla menşe ülkeleri veya dinî akımlara göre örgütlenmiş olan birçok kurulu dernekten farklı olarak her arka plandan gençlere yöneliktirler. Diğer olanakların yanı sıra onlara basit kimlik örüntüleri, "dürüst" bir hayat için kesin ilkeler ve muntazam gündelik rutinler, yakınlık ve destek sunan bir "kardeşler" grubuna entegrasyon, "Batı" tarafından "Müslümanların" ezildiği ve marjinalleştirme veya adaletsizlik deneyimlerinin sınıflandırılıp yoğunlaştırılabildiği, fakat misyonerlik sayesinde Müslümanlara bir iyiliğin de yapılabildiği, sorumluluğun alınabildiği ve "ilahî hakikatı" yaymakla kendine değer kazandırarak kişinin söz sahibi olabildiği bipolar bir dünya görüşünü sunmaktadırlar. Birçok farklı arka plandan gelen insanların Selefi ortama girişe yönelik motiflerin zenginliği, gençlere kendi özel durumlarında hitap edebilen geniş spektrumlu tedbir sunumlarının gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Almanya'daki durum

Günümüzde Federal Alman Anayasa Mahkemesi tarafından Selefi ortamda bulunan yaklaşık 11000 kişi belirlenmiştir. Saar Eyaleti'nde kayıtlı 200 kişi rakamı bildirilmektedir. 

Tedbir

Katışıksız tek anlamlılık ve misyonerlik ile özellikle gençlerin yaşam dünyalarını kullanan Selefi sunumlarının cazibesi, gençlerin bu tek anlamlılık sunumlarına karşı hazırlıklı olmasını sağlayan tedbirlerin gerekliliğini göstermektedir. Bununla birlikte alınan tedbirler kesin olarak özel bir gruba yönelik olmamalı, fakat tüm toplumsal genişlikte olumlu anlaşılacak şekilde tavırları güçlendirip dengede tutmalıdır.